Nowe druki deklaracji do pobrania
Profilaktyka 40 plus
Zatrudnimy lekarzy specjalistów, komercja.
Korzyści z posiadania Internetowego Konta Pacjenta
Bezpłatna szkoła rodzenia
Telemedycyna, numery telefonów.
poprzedni
następny
Slider

Ogłoszenia

01-10-2021

Ogłoszenie wyników przetargu/konkursu ogłoszonego dnia 08.07.2021 r. znak sprawy N/AK/1/2021 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności ( w tym działalności leczniczej). W prowadzonym postępowaniu, wybrano ofertę firmy:  Iwona Lewandowska, Małgorzata Grabowska, L&G Biuro Rachunkowe s.c., ul. Maratońska 39c/1, 94-102 Łódź. Załącznik: ogłoszenie wyników, N/AK/1/2021, 01.10.2021 r.

27-09-2021
Warunki realizacji teleporad w POZ

Drogi Pacjencie:

 1. Miejskie Centrum Medyczne “Polesie”w  Łodzi, udziela teleporad za pomocą telefonów stacjonarnych oraz komórkowych
 2. Aby ustalić termin teleporady należny zadzwonić pod jeden z poniżej podanych numerów lub jeżeli będzie to możliwe poprosić o telporadę bezpośrednio w rejestracji poradni
 3. Gdy już masz ustalony termin porady miej telefon przy sobie: zadzwoni do Ciebie lekarz celem udzielenia teleoporady!
 4. Jeżeli lekarzowi nie uda się do Ciebie dodzwonić w ustalonym terminie, mimo podjęcia kilkukrotnych prób, teleporada jest anulowana – wróć do kroku nr 2 aby umówić kolejny termin wizyty.
 5. Możesz również skorzystań ze standardowej wizyty bezpośrednio w poradni – wyznacz termin w rejestracji!
 6. Zapraszamy również do zapoznania się z instrukcjami:
  Jak zrealizować e-receptę?
  Jak zrealizować e-skierowanie?
  Jak zrealizować e-zlecenie na wyroby medyczne?
  Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?
 • Jeżeli otrzymałeś skierowanie na:
  – badanie USG → celem umówienia się na badanie skontaktuj się z jedną z naszych przychodni “Maratońska” 422084910 lub “Kasprzaka”
  – badanie RTG → celem umówienia się na badanie skontaktuj się z pracownią RTG przy przychodni “Skłodowskiej-Curie” 422084100
 • Jeżeli otrzymałeś skierowanie na badania laboratoryjne zapraszamy do punktów pobrań znajdujących się przy naszych poradniach POZ (kontakt poniżej)
 • Gdzie wykonać inne badania diagnostyczne? Informację znajdziesz tutaj: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/BadaniaDiagnostyczne

Potrzebujesz teleporady?  Zadzwoń do poradni:

ul. Skłodowskiej – Curie 15/17, Łódź- 422084100, 422084110, 574393808, 534433472
ul. Kasprzaka 27, Łódź – 422084300, 2084310, 574392508, 530072329
ul. Garnizonowa 38, Łódź – 422084400, 422084410, 530658814
ul. Srebrzyńska 75, Łódź – 422084460, 534496045
ul. Wileńska 25, Łódź –422084500,  422084510, 534224737
ul. Olimpijska 7a, Łódź –422084600, 422084610, 533665839, 530869200
ul. Kusocińskiego 140a, Łódź – 422084700, 422084710, 530871458
ul. Maratońska 71 a, Łódź – 422084900, 422084910, 530376160, 530841400

27-09-2021

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi

ul. Struga 86, 90- 557 Łódź 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektor ds. Medycznych

Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 430 ze zm.)
tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • opisany przebieg pracy zawodowej potwierdzający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym – 5 lat
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje           

 

Liczba lat pracy
w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje
– tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny 8 lat

Oferty należy składać do dnia 08 października 2021 r. w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi,

ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   lub osobiście w Sekretariacie do godz. 1400

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. medycznych Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź”
oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
7 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjnym.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Płac pod numerem telefonu: 42 20 84 842 w godz. 800 – 1400

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

– Administratorem Pani/Pana danych będzie Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi, ul. A. Struga 86.

– Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi.

– Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,  a po upływie tego okresu przez okres 6 miesięcy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi nie zamierza przekazywać danych osobowych
  kandydatów do państwa trzeciego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

Ogłoszenie w na BIP: http://bip.mcmpolesie.pl/ogloszenia,12_2021-9_2

04-08-2021

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi,

ul. Struga 86, 90- 557 Łódź  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

                                   Naczelnej Pielęgniarki

Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 430 ze zm.)
tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone  notarialnie),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje           

 

Liczba lat pracy
w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje
– tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 5 lat
– tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
7 lat

Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2021 r. w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi,

ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   lub osobiście w Sekretariacie do godz. 1400

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi,

ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź 
      oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjny.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Płac pod numerem telefonu: 42 20 84 841 w godz. 800 – 1400

 

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

– Administratorem Pani/Pana danych będzie Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi,ul. A. Struda 86.

– Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi.

– Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,  a po upływie tego okresu przez okres 6 miesięcy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi nie zamierza przekazywać danych osobowych
  kandydatów do państwa trzeciego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.
02-08-2021

Ogłoszenie wyników przetargu/konkursu ogłoszonego dnia 08.07.2021 r. znak sprawy N/AK/1/2021 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności ( w tym działalności leczniczej). W prowadzonym postępowaniu, wybrano ofertę firmy:Katarzyna Bartoli – Chrisidis, ul. Pietrusińskiego 6 m 10, 91-074 Łódź. Załącznik:  wyniki n/ak/1/2021

16-07-2021
Profilaktyka 40 plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Jak skorzystać z badań?

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej

 1. Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl
 2. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS.
 3. Po jej uzupełnieniu wygeneruje e-skierowanie na pakiet badań (generowanie skierowania przez system trwa do dwóch dni roboczych).
 4. Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. Koniecznie weź ze sobą dowód osobisty!
 5. Wynik badań znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub będziesz mógł je odebrać w placówce, w której je wykonałeś.

Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod numerem telefonu 227353953

Masz już skierowanie na badania?
ZAPRASZAMY DO MCM “POLESIE” W ŁODZI

Zadzwoń do jednej z naszych poradni i umów się:

 1. Skłodowskiej-Curie 15/17, 422084110
 2. Kasprzaka 27, 422084310
 3. Garnizonowa 38, 422084410
 4. Srebrzyńska 75, 422084460
 5. Wileńska 25, 422084510
 6. Olimpijska 7a, 422084610
 7. Kusocińskiego 140a, 422084710
 8.  Maratońska 71, 422084910

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serc

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na dedykowaną stronę: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

25-03-2021
Zapraszamy do poradni stomatologicznej na NFZ, szybkie terminy

Informujemy, że w przychodni przy ul. Skłodowskiej-Curie 15/17 w Łodzi, w gabinecie stomatologii zachowawczej przyjmuje nowy lekarz stomatolog Pani Anna Frontczak. Leczymy w ramach NFZ Zapraszamy do poradni, krótkie terminy oczekiwania na wizytę! Zadzwoń, umów się: 422084195

05-03-2021
Nowe uprawnienia dla krwiodawców po COVID dziewiętnaście

Jeśli oddałeś krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysługują Ci:

 • 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym
 • 33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego – jeśli oddałeś krew lub jej składniki co najmniej 3 razy.
Jaki dokument potwierdza ulgę na przejazdy

Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono:

 • datę wydania
 • imię i nazwisko dawcy krwi
 • informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy.
Jak długo przysługuje ulga na przejazdy

Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

http://www.krwiodawstwo.pl/

23-02-2021
Remont przychodni Garnizonowa

Brak barier architektonicznych, rejestracja dostosowana do osób na wózkach, proste kontrastowe kolory dla osób niedowidzących. Zapraszamy do naszej świeżo wyremontowanej poradni przy ul. Garnizonowej 38 w Łodzi! Od poniedziałku do piątku, czekają na Państwa lekarze POZ dla dorosłych i dla dzieci . Zapraszamy również do punktu pobrań! Zadzwoń: 422084410

 

Remont poradni GarnizonowaRemont poradni Garnizonowa Remont poradni Garnizonowa Remont poradni Garnizonowa Remont poradni Garnizonowa

 

13-01-2021

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza. Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli lekarzowi zdecydować, czy można u Pani/Pana wykonać w dniu dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane przez lekarza w czasie kwalifikacji do szczepienia. Lekarz może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego realizującego szczepienie.

Kwestionariusz można pobrać TU lub w zakładce Do Pobrania

06-01-2021

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend. 

Urodziłeś się w 1966, 1971, 1976, 1981 lub 1986 roku?

Jesteś zadeklarowanym Pacjentem MCM “Polesie”?
Zapraszamy na BEZPŁATNE badania profilaktyczne!

Dla kogo?

Adresaci to osoby  w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 lat (rocznikowo), u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu  krążenia. Pacjent musi należeć do poradni POZ MCM “Polesie” w Łodzi. Przy ocenie wieku jest brany jedynie rok urodzenia!

Wykonujący

Lekarz POZ oraz pielęgniarka.

W ramach programu: bezpłatna wizyta lekarska i diagnostyka,
w tym BEZPŁATNE badania krwi!

Nie czekaj zgłoś się do swojego lekarza pierwszego kontaktu i sprawdź czy kwalifikujesz się do bezpłatnych badań! 

Kontakt do naszych poradni: klik

 

05-01-2021
Awaria w poradni Olimpijska

Informujemy, że z powodu problemów technicznych poradnia przy ul. Olimpijskiej 7a nie jest w stanie przyjmować Pacjentów, nie działają również telefony. Na ten moment, zapraszamy Pacjentów do pozostałych poradni MCM “Polesie” w Łodzi, najbliżej znajdują się placówki “Wileńska”, “Kusocińskiego”, “Maratońska”.
Dzieci zapraszamy do przychodni pediatrycznych “Kasprzaka” oraz “Maratońska”. Za utrudnienia przepraszamy, robimy wszystko aby jak najszybciej zaradzić sytuacji.

18-12-2020
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Pacjentów powyżej 75 roku życia na BEZPŁATNE szczepienie przeciw grypie!

Zapisy na szczepienia ruszają 28 grudnia 2020 r.

ul.Skłodowskiej – Curie 15/17: 422084110

ul. Kasprzaka 27: 422084310

ul. Garnizonowa 38: 422084460 (zapisy telefonicznie lub w poradni “Srebrzyńska”)

ul. Srebrzyńska 75: 422084460

ul. Wileńska 25: 422084510

ul. Olimpijska 7a: 422084610

ul. Kusocińskiego 140a: 422084710

ul. Maratońska 71: 422084910

Liczba miejsc jest ograniczona.

11-12-2020
Bezpłatne porady specjalistyczne, poradnia Srebrzyńska!

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich pacjentów na jednorazowe, CAŁKOWICIE BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTYCZNE !

Dla każdego Pacjenta drobny upominek!

Nie potrzebujesz skierowania!

Porady są udzielane w poradni MCM “Polesie” w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 75 , w miesiącu grudniu 2020 r.

Udzielane porady:

 • diabetolog
 • urolog + USG

Jeden Pacjent może skorzystać z porady jednego specjalisty jeden raz.

Zapisy  w poradni “SREBRZYŃSKA”, pod numerem telefonu:

422084460

Porady finansowane są w ramach umowy 1 DZSP-ZSS-VI O 2020 z Urzędem Miasta Łodzi dot. realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w przychodni SREBRZYŃSKA, warunkiem uczestnictwa w zadaniu (skorzystania z wizyty)  jest podpisanie oświadczenia o skorzystaniu z porady. 

16-11-2020
Budżet Obywatelski, wybierz projekt L059

Szanowni Państwo!
Przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego – zatem i kolejna możliwość, aby swoim głosem wpłynąć na zmianę oblicza naszego Miasta.
Miejskie Centra Medyczne rekomendują Mieszkańcom projekt L059, zawierający wszystko, co w chwili obecnej wydaje się najważniejsze:

Łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów
Porady i badania
Rehabilitację
Wsparcie dla wszystkich, którzy pomimo trudności dnia codziennego pragną dbać o swoje zdrowie, kondycję, odporność


Proponujemy konkretne działania, angażujemy znakomitych specjalistów, udostępniamy sprzęt i poradnie. Co warte podkreślenia, dzięki internetowi tworzymy ofertę dla osób, które z różnych powodów będą zmuszone pozostać w domach.

Zachęcamy do złożenia głosu online pod adresem https://uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/lbo-20202021/glosowanie/

Wybierz Projekt L059

Dziękujemy za każdy głos.

02-11-2020
Remont poradni Garnizonowa.

Pacjencie zmieniamy się dla Ciebie!

Przychodnia „Garnizonowa” nadal działa, ale ze względu na utrudnienia zapraszamy do Przychodni „Srebrzyńska” i „Kasprzaka” gdzie, również  przyjmują lekarze z Naszej przychodni.

Kasprzaka 27 – 422084310, 574392508, 530072329
Garnizonowa 38 – 422084410, 530658814 (gdy telefon nie odpowiada proszę dzwonić na Kasprzaka lub Srebrzyńską)
Srebrzyńska 75 – 42208445, 534496045

Za utrudnienia przepraszamy!

21-10-2020
Korzyści z posiadania Internetowego Konta Pacjenta.

Informacja o tym, czy pacjent jest na kwarantannie lub izolacji domowej jest już dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta.

Informacje tę można pobrać w postaci podpisanego dokumentu i np. przekazać pracodawcy.
To kolejne z rozwiązań e-zdrowia, które ułatwia funkcjonowanie w czasie pandemii.

Chcesz poznać wynik Twojego testu na COVID 19? Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na Twoje internetowe Konto Pacjenta - ma je każdy obywatel.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, dzięki której pacjent może szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła.

Dzięki IKP wiele spraw związanych ze zdrowiem pacjenci mogą załatwić wygodnie i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu:

 • odebrać e-receptę lub e-skierowanie,
 • sprawdzić dawkowanie przepisanego leku,
 • wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zobacz swój wynik testu na koronawirusa

Od drugiej połowy lipca na Internetowym Koncie Pacjenta znajdują się wyniki testów na koronawirusa finansowanych ze środków publicznych. Teraz pojawiła się nowa usługa: informacja o tym, że na pacjenta nałożono kwarantannę lub izolację domową, oraz na jaki okres. Przypomnijmy, że lekarz może przedłużyć izolację domową z uwagi na stan zdrowia pacjenta.

Oprócz tego pacjent może pobrać dokument z elektronicznym podpisem, potwierdzający kwarantannę lub izolację domową, a następnie wysłać go np. mailem do pracodawcy.

Na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) należy się logować poprzez stronę pacjent.gov.pl.

Na stronie pacjent.gov.pl znajdują się informacje – gdzie i na jakich zasadach można wykonać test na koronawirusa oraz zasady kwarantanny lub izolacji domowej. Znajduje się tam również przejrzysta instrukcja logowania na IKP. Do dyspozycji pacjentów pozostaje infolinia (800 190 590).

Źródło: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/8918-informacja-o-kwarantannie-lub-izolacji-na-internetowym-koncie-pacjenta

02-10-2020
Wykaz punktów pobrań wymazów w kierunku koronawirusa.

Poniżej link do strony ŁOW NFZ z punktami pobrań wymazów w kierunku koronawirusa w Łódzkiem. Lista jest aktualizowana na bieżąco.
Lista punktów pobrań

30-09-2020
Nowe godziny pracy RTG.

Informujemy, że od 1 października 2020 r. zmianie ulegną godziny pracy pracowni RTG, znajdującej się w poradni przy ul. Skłodowskiej – Curie 15/17 w  Łodzi.

Od 1 października godziny pracy RTG będą wyglądać następująco:
Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 10:25 – 18:00
Środa 8:00 – 15:35
Czwartek 8:00 – 15:35
Piątek 8:00 – 15:35

W przypadku zmian, będzie aktualizować informacje na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.

09-09-2020
Zapraszamy do poradni kardiologicznej.

Zapraszamy pacjentów do poradni kardiologicznej, do naszego  kardiologa, specjalisty chorób wewnętrznych Ryszarda Trella!
Dla zadeklarowanych Pacjentów konsultacje kardiologiczne są BEZPŁATNE! Doktor Ryszard Trella konsultuje Pacjentów w przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie 15/17, tel. 422084110

Wizyta komercyjna: 90 zł
ECHO serca: 100 zł
HOLTER EKG: 120 zł

Przy pierwszej wizycie EKG gratis!

04-09-2020

Zapraszamy na bezpłatną rehabilitację (w ramach BO) dla Mieszkańców Łodzi!
REHABILITACJA BEZ KOLEJEK
Specjalna oferta dla mieszkańców Łodzi w ramach projektu “Rehabilituj się i żyj zdrowo”.
Miejskie Centrum Medyczne Polesie zaprasza na bezpłatną rehabilitację w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi.
Zachęcamy do skorzystania z
-wizyt realizowanych przez lekarza rehabilitacji leczniczej
-konsultacji fizjoterapeutycznych
-zabiegów rehabilitacyjnych wg. planu rehabilitacji (10 dni zabiegowych)
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00
Zapisy osobiście bądź pod nr 422084950

10-08-2020

Od 1 sierpnia tego roku nasze przychodni rozpoczęły współpracę z laboratorium “ALAB”.

Aktualne godziny pracy punktów pobrań przy przychodniach MCM “Polesie”, od poniedziałku do piątku:
– “Skłodowskiej – Curie” 7:00 10:00
– “Kasprzaka” 7:00 – 14:00, punkt otwarty dłużej!
– “Srebrzyńska” poniedziałki 7:00 – 10:00, czwartki 7:00 – 10:00
– “Garnizonowa” 7:00 – 10:00
– “Wileńska” 7:00 – 10:00
– “Olimpijska” 7:00 – 10:00
– “Kusocińskiego” 7:00 – 10:00
– “Maratońska” 7:00 – 14:00, punkt otwarty dłużej!

Przypominamy, że w naszych punktach pobrań istnieje możliwość wykonania badań komercyjnie.

21-07-2020

Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi poszukuje lekarzy specjalistów dla dorosłych i dla dzieci ‼️WYŁĄCZNIE KOMERCJA‼️
Praca w świeżo wyremontowanej poradni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi (zdjęcia poniżej).

Umowy kontraktowe, stawka od 60% !

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numer telefonu: 422084810, 513818335, 530852600 lub mail: sekretariat@mcmpolesie.pl

 

16-07-2020

Do 30 września z naszą placówką wszystkie osoby głuche mogą połączyć się zdalnie przy pomocy tłumacza języka migowego.
1. W tym celu za pomocą komunikatora Skype nawiązać połączenie z tłumaczem.
2. Użytkownik na skype nazywa się PZGdlaUM.
3. Proszę powiedzieć tłumaczowi do jakiej placówki ma zadzwonić.
4. Tłumacz nawiąże połączenie telefoniczne i będzie na żywo tłumaczył rozmowę z PJM na język polski.
5. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.
6. Tłumacza można wykorzystać zarówno do połączenia z rejestracją jak i do teleporad.
7. Usługa jest bezpłatna i została zakupiona z programu przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19. Usługę dostarcza Spółdzielnia socjalna FADO.
8. Żeby skorzystać z usługi należy posiadać konto Skype.

03-07-2020

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia,  od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji POZ do lekarza, pielęgniarki i położnej.

Do pobrania poniżej:

02-07-2020

Informujemy, że od 6 lipca 2020 r.  poradnia “SREBRZYŃSKA”, będzie czynna w następujących dniach i godzinach:

– PONIEDZIAŁEK 7:00 – 10:00 (PUNKT POBRAŃ)

– WTOREK 10:25 – 18:00 (13:00 – 18:00 LEKARZ)

– CZWARTEK 7:00 – 10:00 (PUNKT POBRAŃ)

 

29-06-2020

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. poradnia rehabilitacyjna “GDAŃSKA” jest nieczynna (w likwidacji).
Zapraszamy na zabiegi do poradni “Maratońska” oraz “Struga”. Szczegóły: http://mcmpolesie.pl/www/rehabilitacja/

29-06-2020

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. nie będą świadczone usługi  fizjoterapeutyczne w poradni “Kasprzaka”.
Zapraszamy na zabiegi do poradni „Maratońska” oraz „Struga”. Szczegóły: http://mcmpolesie.pl/www/rehabilitacja/

10-06-2020

Pacjencie zachowaj czujność!

Personel zatrudniony w MCM “Polesie” w Łodzi, nie telefonuje do Pacjentów celem uzyskania informacji nt. stanu majątkowego.

Prosimy aby ofiary oszustwa zgłaszały zaistniałą sytuację bezpośrednio na policję.

Projekt i wykonanie: www.happyday.com.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. więcej informacji

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij