Nowe druki deklaracji do pobrania
Profilaktyka 40 plus
Zatrudnimy lekarzy specjalistów, komercja.
Korzyści z posiadania Internetowego Konta Pacjenta
Bezpłatna szkoła rodzenia
Telemedycyna, numery telefonów.
poprzedni
następny
Slider

Aktualności

01-10-2021

Ogłoszenie wyników przetargu/konkursu ogłoszonego dnia 08.07.2021 r. znak sprawy N/AK/1/2021 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności ( w tym działalności leczniczej). W prowadzonym postępowaniu, wybrano ofertę firmy:  Iwona Lewandowska, Małgorzata Grabowska, L&G Biuro Rachunkowe s.c., ul. Maratońska 39c/1, 94-102 Łódź. Załącznik: ogłoszenie wyników, N/AK/1/2021, 01.10.2021 r.

27-09-2021
Warunki realizacji teleporad w POZ

Drogi Pacjencie:

 1. Miejskie Centrum Medyczne “Polesie”w  Łodzi, udziela teleporad za pomocą telefonów stacjonarnych oraz komórkowych
 2. Aby ustalić termin teleporady należny zadzwonić pod jeden z poniżej podanych numerów lub jeżeli będzie to możliwe poprosić o telporadę bezpośrednio w rejestracji poradni
 3. Gdy już masz ustalony termin porady miej telefon przy sobie: zadzwoni do Ciebie lekarz celem udzielenia teleoporady!
 4. Jeżeli lekarzowi nie uda się do Ciebie dodzwonić w ustalonym terminie, mimo podjęcia kilkukrotnych prób, teleporada jest anulowana – wróć do kroku nr 2 aby umówić kolejny termin wizyty.
 5. Możesz również skorzystań ze standardowej wizyty bezpośrednio w poradni – wyznacz termin w rejestracji!
 6. Zapraszamy również do zapoznania się z instrukcjami:
  Jak zrealizować e-receptę?
  Jak zrealizować e-skierowanie?
  Jak zrealizować e-zlecenie na wyroby medyczne?
  Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?
 • Jeżeli otrzymałeś skierowanie na:
  – badanie USG → celem umówienia się na badanie skontaktuj się z jedną z naszych przychodni “Maratońska” 422084910 lub “Kasprzaka”
  – badanie RTG → celem umówienia się na badanie skontaktuj się z pracownią RTG przy przychodni “Skłodowskiej-Curie” 422084100
 • Jeżeli otrzymałeś skierowanie na badania laboratoryjne zapraszamy do punktów pobrań znajdujących się przy naszych poradniach POZ (kontakt poniżej)
 • Gdzie wykonać inne badania diagnostyczne? Informację znajdziesz tutaj: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/BadaniaDiagnostyczne

Potrzebujesz teleporady?  Zadzwoń do poradni:

ul. Skłodowskiej – Curie 15/17, Łódź- 422084100, 422084110, 574393808, 534433472
ul. Kasprzaka 27, Łódź – 422084300, 2084310, 574392508, 530072329
ul. Garnizonowa 38, Łódź – 422084400, 422084410, 530658814
ul. Srebrzyńska 75, Łódź – 422084460, 534496045
ul. Wileńska 25, Łódź –422084500,  422084510, 534224737
ul. Olimpijska 7a, Łódź –422084600, 422084610, 533665839, 530869200
ul. Kusocińskiego 140a, Łódź – 422084700, 422084710, 530871458
ul. Maratońska 71 a, Łódź – 422084900, 422084910, 530376160, 530841400

27-09-2021

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi

ul. Struga 86, 90- 557 Łódź 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektor ds. Medycznych

Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 430 ze zm.)
tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • opisany przebieg pracy zawodowej potwierdzający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym – 5 lat
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje           

 

Liczba lat pracy
w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje
– tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny 8 lat

Oferty należy składać do dnia 08 października 2021 r. w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi,

ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   lub osobiście w Sekretariacie do godz. 1400

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. medycznych Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź”
oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
7 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjnym.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Płac pod numerem telefonu: 42 20 84 842 w godz. 800 – 1400

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

– Administratorem Pani/Pana danych będzie Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi, ul. A. Struga 86.

– Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi.

– Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,  a po upływie tego okresu przez okres 6 miesięcy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi nie zamierza przekazywać danych osobowych
  kandydatów do państwa trzeciego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

Ogłoszenie w na BIP: http://bip.mcmpolesie.pl/ogloszenia,12_2021-9_2

06-09-2021

Ogłoszenie wyników przetargu/konkursu ogłoszonego dnia 08.07.2021 r. znak sprawy N/AK/1/2021 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności ( w tym działalności leczniczej). W prowadzonym postępowaniu, wybrano ofertę firmy:  Agnieszka Kłys – Cieślak, ul. Wileńska 25, 94-022 Łódź oraz Kamil Motylewski, ul. Wróblewskiego 65/12, 94-035 Łódź. Załącznik: ogłoszenie wyników N/AK/1/2021, 03.09.2021 r.

04-08-2021

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi,

ul. Struga 86, 90- 557 Łódź  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

                                   Naczelnej Pielęgniarki

Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 430 ze zm.)
tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone  notarialnie),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje           

 

Liczba lat pracy
w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje
– tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 5 lat
– tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
7 lat

Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2021 r. w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi,

ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   lub osobiście w Sekretariacie do godz. 1400

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi,

ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź 
      oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjny.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Płac pod numerem telefonu: 42 20 84 841 w godz. 800 – 1400

 

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

– Administratorem Pani/Pana danych będzie Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi,ul. A. Struda 86.

– Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi.

– Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,  a po upływie tego okresu przez okres 6 miesięcy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi nie zamierza przekazywać danych osobowych
  kandydatów do państwa trzeciego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.
Projekt i wykonanie: www.happyday.com.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. więcej informacji

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij