Nowe druki deklaracji do pobrania
Profilaktyka 40 plus
Zatrudnimy lekarzy specjalistów, komercja.
Korzyści z posiadania Internetowego Konta Pacjenta
Bezpłatna szkoła rodzenia
Telemedycyna, numery telefonów.
poprzedni
następny
Slider

Aktualności

06-09-2021

Ogłoszenie wyników przetargu/konkursu ogłoszonego dnia 08.07.2021 r. znak sprawy N/AK/1/2021 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności ( w tym działalności leczniczej). W prowadzonym postępowaniu, wybrano ofertę firmy:  Agnieszka Kłys – Cieślak, ul. Wileńska 25, 94-022 Łódź oraz Kamil Motylewski, ul. Wróblewskiego 65/12, 94-035 Łódź. Załącznik: ogłoszenie wyników N/AK/1/2021, 03.09.2021 r.

04-08-2021

Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi,

ul. Struga 86, 90- 557 Łódź  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

                                   Naczelnej Pielęgniarki

Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 430 ze zm.)
tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone  notarialnie),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje           

 

Liczba lat pracy
w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje
– tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 5 lat
– tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
7 lat

Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2021 r. w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi,

ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   lub osobiście w Sekretariacie do godz. 1400

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi,

ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź 
      oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, 90- 557 Łódź   

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Organizacyjny.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Płac pod numerem telefonu: 42 20 84 841 w godz. 800 – 1400

 

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

– Administratorem Pani/Pana danych będzie Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi,ul. A. Struda 86.

– Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi.

– Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „POLESIE” w Łodzi osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,  a po upływie tego okresu przez okres 6 miesięcy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi nie zamierza przekazywać danych osobowych
  kandydatów do państwa trzeciego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.
16-07-2021
Profilaktyka 40 plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Jak skorzystać z badań?

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej

 1. Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl
 2. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS.
 3. Po jej uzupełnieniu wygeneruje e-skierowanie na pakiet badań (generowanie skierowania przez system trwa do dwóch dni roboczych).
 4. Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. Koniecznie weź ze sobą dowód osobisty!
 5. Wynik badań znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub będziesz mógł je odebrać w placówce, w której je wykonałeś.

Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod numerem telefonu 227353953

Masz już skierowanie na badania?
ZAPRASZAMY DO MCM “POLESIE” W ŁODZI

Zadzwoń do jednej z naszych poradni i umów się:

 1. Skłodowskiej-Curie 15/17, 422084110
 2. Kasprzaka 27, 422084310
 3. Garnizonowa 38, 422084410
 4. Srebrzyńska 75, 422084460
 5. Wileńska 25, 422084510
 6. Olimpijska 7a, 422084610
 7. Kusocińskiego 140a, 422084710
 8.  Maratońska 71, 422084910

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serc

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na dedykowaną stronę: https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

14-06-2021
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu 800-137-200

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU: 800 137 200
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia oraz w soboty i niedziele czy inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia).
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji: nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz (w formie telekonsultacji) poradę pielęgniarki/położnej czy lekarską.
W ramach TPK uzyskasz: poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie, e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim.
W godzinach działania TPK możesz skorzystać również z wideo-rozmowy z tłumaczem języka migowego: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/

14-06-2021
IKP upoważnij bliską osobę

https://www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Drogi Pacjencie! Informujemy, że za pośrednictwem IKP możesz upoważnić kogoś bliskiego. Wygodniej Ci, by ktoś odbierał za Ciebie e-recepty i je realizował? Internetowe Konto Pacjenta to umożliwia. Jedynym warunkiem jest to, że bliska Ci osoba również korzysta z IKP.
Żeby upoważnić bliskich:
-logujesz się na Internetowym Koncie Pacjenta
-na górze z prawej strony widzisz słowo „Uprawnienia”, klikasz na nie
-teraz klikasz na „Moi pełnomocnicy”, a następnie na „Dodaj pełnomocnika”
-wpisujesz kolejne dane tak, jak podpowiada Ci system: Nazwisko, PESEL, zakres dostępnych danych i czas, na jaki ktoś ma upoważnienie. Zatwierdzasz.
Teraz Twoja córka, wnuk czy opiekunka może przeglądać Twoją dokumentację medyczną.
Osoba upoważniona zobaczy, że ma upoważnienie, klikając w „Uprawnienia”. Zawsze możesz cofnąć to upoważnienie.
Jeśli chcesz, żeby to nie Ciebie, ale bliską osobę system informował (SMS-em lub e-mailem) o otrzymaniu e-recepty i/lub e-skierowania, zaznacz odpowiednie opcje w ustawieniach konta. Kliknij na „Edytuj swoje dane”. Podaj numer telefonu lub/i adres mailowy bliskiej osoby. Zatwierdź.
Czemu warto upoważnić bliską osobę:
jeśli nie korzystasz z Internetu lub masz problemy z chodzeniem i ktoś za Ciebie wykupuje Twoje e-recepty, takie rozwiązanie jest wygodne. Zwłaszcza w przypadku leków, które bierzesz stale.Jeśli jesteś opiekunem prawnym osoby, która nie może załatwiać osobiście swoich spraw urzędowych, możesz też uzyskać dostęp do konta podopiecznego.

Projekt i wykonanie: www.happyday.com.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. więcej informacji

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij