Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR
Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR
Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR

Deklaracja dostępności

Koordynator dostępności

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2022 Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi z dnia 26.04.2022 r.  powołany został Koordynator ds. Dostępności, Paweł Jędrachowicz.

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:
  •  wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejskie Centrum Medyczne w Łodzi,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.),
  • monitorowanie działalności Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawianie Dyrektorowi Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Centrum Medycznego Polesie w Łodzi:

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mcmpolesie.pl

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-04-2020
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Data aktualizacji deklaracji: 2021-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Jędrachowicz, sekretariat@mcmpolesie.pl,  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

Aplikacja Mobilna

Strona internetowa www.mcmpolesie.pl w Łodzi nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.

Serwis zbudowany został w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Dostępność architektoniczna:

ul. A. Struga 86 – Budynek Administracji – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. A. Struga 86- Spec. Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży – wejście z poziomu ulicy, poradnia znajduje się na jednym poziomie;

ul. Skłodowskiej-Curie 15/17 – Przychodnia „Skłodowskiej-Curie” – podjazd, winda wewnętrzna;

ul. Kasprzaka 27 – Przychodnia „Kasprzaka” – podjazd, winda wewnętrzna;

ul. Garnizonowa 37 – Przychodnia „Garnizonowa” – podjazd, pomieszczenia poradni znajdują się wyłącznie na jednym poziomie;

ul. Srebrzyńska 75 – Przychodnia „Srebrzyńska” – winda zewnętrzna, pomieszczenia poradni znajdują się wyłącznie na jednym poziomie;

ul. Wileńska 25 – Przychodnia „Wileńska” – podjazd, winda zewnętrzna;

ul. Olimpijska 7a – Przychodnia „Olimpijska” – podjazd, winda wewnętrzna;

ul. Kusocińskiego 140a – Przychodnia „Kusocińskiego” – podjazd;

ul.Maratońska 71 – Przychodnia „Maratońska” – podjazd, podnośnik zewnętrzny, winda wewnętrzna, automatyczne drzwi wejściowe;

Kontakt
Paweł Jędrachowicz

koordynator dostępności

Sekretariat
ul. Andrzeja Struga 86
90-557 Łódź

Scroll to Top