Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi 290/Z/ZP/2021

 

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  • link do postępowania miniPortal (uzp.gov.pl)
  • ID postępowania 878475e9-5df2-4dd8-8443-50001761e789
  • strona internetowa postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/
Scroll to Top