Szukaj

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z MCM “Polesie” w Łodzi

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z MCM “Polesie” w Łodzi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych dla osób kontaktujących się z MCM Polesie jest Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”, adres: ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mcmpolesie.pl;
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit.  a RODO, Przetwarzanie danych osobowych podanych w treści formularza kontaktowego odbywa się w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie; Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane, do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania ze względu na przepisy prawa lub z uwagi na dochodzenie roszczeń;
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu;
  4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Scroll to Top