Projekt wdrożenie e-usług w placówkach POZ

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Kto realizuje projekt?

Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Założenia projektu

Projekt zakłada rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Źródła finansowania projektu

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 99 589 028,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 99 589 028,57 zł

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko udostępniony został formularz służący do informowania o występujących nieprawidłowościach lub nadużyciach w projektach współfinansowanych w ramach Programu.

Narzędzie to zostało przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju celem zwalczania nadużyć finansowych, występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z artykułem 125 pkt 4 (c) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., państwa członkowskie zobowiązane są do zwalczania nadużyć finansowych, występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Projekty powinny być realizowane w jawny, etyczny i przejrzysty sposób. Zaproponowane narzędzie przyczyni się do prawidłowej realizacji projektów.

Informacje o występujących nieprawidłowościach lub nadużyciach w projekcie powinny zostać przekazane przez przedstawicieli Instytucji Wdrażających oraz przez podmioty zaangażowane w realizację projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużycia należy skorzystać z serwisu poświęconego POIiŚ 2014-2020 (link: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/) lub wysłać wiadomość elektroniczną na adres: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl.

Więcej informacji na temat zgłoszenia nieprawidłowości znajdziesz pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/zglaszanie-nieprawidlowosci-lub-naduzyc

Scroll to Top