Szukaj

Deklaracja dostępności

Koordynator dostępności

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2022 Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi z dnia 26.04.2022 r.  powołany został Koordynator ds. Dostępności, Paweł Jędrachowicz.

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:

 •  wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejskie Centrum Medyczne w Łodzi,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.),
 • monitorowanie działalności Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • przedstawianie Dyrektorowi Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
 • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Centrum Medycznego Polesie w Łodzi:

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mcmpolesie.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-12-2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki będące skanami są oznaczone,
 • tabele informacyjne oraz formularz „szukaj na stronie” – zamieszczone na stronie –  nie są w pełni czytelne dla osób niewidomych korzystający z  czytników ekranów, ponieważ nie posiadają odpowiedniego oznakowania HTML, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 •  harmonogramy pracy lekarzy nie są oznaczone focusem podczas nawigacji klawiaturowej, problem zostanie usunięty przy bieżącej obsłudze strony. 

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Data aktualizacji deklaracji: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących mcmpolesie.pl odpowiada: Paweł Jędrachowicz
 • E-mail: sekretariat@mcmpolesie.pl
 • Telefon: 42 20 84 810

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MCM „Polesie” w Łodzi 
 • Adres: 90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga 86.
 • E-mail: sekretariat@mcmpolesie.pl
 • Telefon: 42 20 84 810

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacja Mobilna

Strona internetowa www.mcmpolesie.pl w Łodzi nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.

Dostępność architektoniczna:

ul. A. Struga 86  Budynek Administracji obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

ul. A. Struga 86 Przychodnia „Struga” (Filia Przychodni „Kasprzaka”) – wejście z poziomu ulicy, poradnia znajduje się na jednym poziomie;

ul. Kasprzaka 27 – Przychodnia „Kasprzaka” – podjazd, winda wewnętrzna;

ul. Garnizonowa 37 Przychodnia „Garnizonowa”  – podjazd, pomieszczenia poradni znajdują się wyłącznie na jednym poziomie;

ul. Srebrzyńska 75 – Przychodnia „Srebrzyńska” (Filia Przychodni „Garnizonowa”) – winda zewnętrzna, pomieszczenia poradni znajdują się wyłącznie na jednym poziomie;

ul. Wileńska 25 – Przychodnia „Wileńska” (Filia Przychodni „Kasprzaka”) – podjazd, winda zewnętrzna;

ul. Olimpijska 7a – Przychodnia „Olimpijska” (Filia Przychodni „Maratońska”) – podjazd, winda wewnętrzna;

ul. Kusocińskiego 140a – Przychodnia „Kusocińskiego” (Filia Przychodni „Maratońska”) – podjazd;

ul. Maratońska 71 – Przychodnia „Maratońska” – podjazd, podnośnik zewnętrzny, winda wewnętrzna, automatyczne drzwi wejściowe;

Kontakt

Paweł Jędrachowicz

koordynator dostępności

Sekretariat
ul. Andrzeja Struga 86
90-557 Łódź

Scroll to Top