Szukaj

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób ubiegających się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”, adres: ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Maciejewska, kontakt z Inspektorem jest możliwy albo listownie na adres wskazany powyżej w pkt 1. albo drogą elektroniczną na adres e-mail iod@mcmpolesie.pl;
 3. Państwa dane przetwarzane będą:
  a) w celu przeprowadzenia przez administratora bieżącej rekrutacji na konkretne stanowisko wskazane przez administratora, a prawną przesłanką przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 l c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze;
  b) w celu przeprowadzenia przez administratora przyszłej rekrutacji po zakończeniu bieżącej rekrutacji lub w związku ze złożeniem przez osobę, której dane dotyczą administratorowi swojego CV, pomimo braku prowadzonej przez administratora rekrutacji bieżącej, a prawną przesłanką przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby której dane dotyczą;
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, za które administrator uznaje: (1) ustalenie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami (2) stosowanie przez administratora monitoringu wizyjnego przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w każdym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią podanie danych nie jest obowiązkowe i bazuje wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, które zostały w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wskazane jako obowiązkowe, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez osobę, której dane dotyczą. Administrator żąda podania innych danych osobowych jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia administratora lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą.
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Scroll to Top