Konkurs ofert KO/3/2023r. w zakresie opieki specjalistycznej

przetargi ikona

Poniżej znajduje się ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • chirurgii ogólnej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • otolaryngologii,
  • położnictwa i ginekologii,
  • endokrynologii,
  • diabetologii,
  • pulmonologii, 
  • kardiologii.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej www.mcmpolesie.pl  w zakładce Przetargi w terminie do 30-stego dnia każdego miesiąca. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym nie zostanie zamieszczone ogłoszenie wyników konkursu oznacza to, że w danym miesiącu nie wpłynęła żadna oferta.

Scroll to Top