Slider

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Centrum jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności, poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz wdrażanie wszelkich innowacji w tym zakresie dostosowanych do oczekiwań wszystkich interesariuszy.

Działalność Centrum skoncentrowana jest na zapewnieniu podczas realizacji zidentyfikowanych procesów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i spełnianiu oczekiwań pacjentów, ich rodzin, pracowników i współpracowników oraz otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przyjaznych, bezpiecznych warunków pobytu i pracy.

Działalność statutowa MCM Polesie realizowana jest oparciu o zewnętrzny
i wewnętrzny kontekst organizacji, w tym posiadane zasoby, dające podstawę do prawidłowej identyfikacji oraz oceny ryzyk i szans dla zidentyfikowanych procesów.

Dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązujemy się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług,

 • rozwoju i poprawy jakości oferowanych usług medycznych,

 • dążenia do zwiększenia zadowolenia klientów z naszych usług.

Realizacja celów następuje poprzez:

 • rozszerzanie zakresu usług,

 • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników i współpracowników,

 • analizowanie i wyciąganie wniosków z prowadzonych analiz,

 • identyfikację zagrożeń i określenie kryteriów, według których ma być oceniane ryzyko i szanse,

 • określanie zasad i nadzorowanie przebiegu procesów delegowanych na zewnątrz,

 • monitorowanie przebiegu występujących bądź wprowadzanych zmian w oparciu o zidentyfikowane ryzyka i szanse, zapewniające osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa,

 • ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko,

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum również w sytuacjach awaryjnych,

 • zagwarantowanie poufności, integralności i dostępności oraz kompletności przetwarzanych danych zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa Informacji,

 • ocenę naszych dostawców pod względem spełnienia wymagań jakościowych, oraz komunikowanie zainteresowanym stronom o konieczności spełnienia określonych przez Centrum wymagań,

 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,

 • ciągłe doskonalenie oraz podnoszenie świadomości i angażowanie pracowników w działania na rzecz skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania jakością.

Dyrektor MCM Polesie dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu, weryfikuje Politykę Jakości, przystosowując ją do zmieniających się warunków, ryzyk i szans, w oparciu
o które ustanawia cele, zadania i programy jakościowe.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrektora będące podstawą do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Dyrektor MCM Polesie deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej Polityki i zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do jej realizacji.

Powyższa Polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz udostępniona do wiadomości zainteresowanych.

Polityka jakości

Projekt i wykonanie: www.happyday.com.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. więcej informacji

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij